La Casa de l’Administrador també coneguda com a xalet número 9, era ocupat per l’administrador de la colònia. És un edifici construït durant els primers anys de funcionament de la colònia Borgonyà. Està situat en una cota molt superior als habitatges dels treballadors, alinat amb ells i exercint un domini important sobre ells.

La casa de l’administrador de la colònia Borgonyà està situada al nord del carrer Escòcia. Té un ampli domini visual dels primers carrers que es van formar a la colònia, ja que es troba construïda en una cota superior. La casa va bastir-se en un terreny amb desnivell pronunciat, que és salvat a través d’un cos de notable alçada, sobre el qual es va edificar la casa. La part superior del mateix està habilitada com a terrassa transitable i s’hi pot accedir directament des de la façana de migdia. L’edifici és de planta quadrangular, consta de semisoterrani, planta baixa i altell i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. La façana de migdia consta de tres obertures a la planta baixa: al centre hi ha el portal d’accés i a cada costat trobem un finestral triforat rematat per un frontó molt rebaixat. Totes les obertures de la construcció estan emmarcades amb ceràmica que, juntament amb les cornises i el ràfec ceràmics, ressalten sobre el revestiment de tonalitat clara. El cos frontal està acabat amb pedra vista.

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.