L’antecedent del Casino de la colònia Borgonyà el trobem en el Centro Recreativo de Borgoñá, creat a l’inici de la fundació de la colònia, vers l’any 1897. Aquest espai era formulat per al lleure dels treballadors i les seves famílies, que comprenia un saló de cafè, la sala de lectura i un petit teatre i sala de ball. Per tal d’ampliar la oferta lúdica i cultural dels treballadors, l’any 1924 es va inaugurar el nou edifici, conegut com el Casino. Aquest espai també disposava d’una sala de cafè, d’una sala d’espectacles amb escenari i la sala de lectura.

El 26 de novembre del mateix any es va formar la primera junta i es van llegir els estatuts, que tenien un total del 32 articles, que comprenien des de la seva Constitució i objecte, els socis i els seus drets, les baixes, el govern del casino les assamblees i les imposicions generals. Qualsevol treballador de la fàbrica major de divuit anys podia ser-ne soci de forma gratuïta. El director de Fabra i Coats, el senyor Street, va ser-ne el primer president, pel que el funcionament del Casino quedava estretament vinculat a la companyia. Els treballadors de la fàbrica que exercien els càrrecs necessaris per fer funcionar el casino rebien una remuneració complementària i estaven assegurats.

Des del principi, la societat estava vinculada amb el Club Deportiu Borgonyà, que constava d’un equip de futbol format per treballadors. Amb l’esclat de la Guerra Civil, la junta va dissoldre’s i van votar-se els càrrecs entre els socis. Entre els anys 1937 i 1941 no s’hi van celebrar actes, fins que la direcció de Fabra i Coats torna a presidir la societat. A partir d’aquest moment s’hi van celebrar nombroses activitats, entre les que destaca les projeccions de pel·lícules, les representacions teatrals i els balls de Festa Major.

Des de l’any 1950 el càrrec de la presidència deixa d’estar en mans dels directius de la fàbrica i el van ocupar els mateixos treballadors. L’any 1963 la societat del Casino i el Club Deportiu Borgonyà queden definitivament desvinculats. A principi de la dècada de 1970 es va disoldre la societat després d’un període de desvinculació de l’empresa Fabra i Coats, que coincidia amb la crisi que patia el sector tèxtil en tot el territori català. El desembre de l’any 1977 es va incendiar l’edifici del Casino. Finalment, l’edifici va ser adquirit per l’ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. Durant l’any 2010 s’hi realitzen diverses obres de millora, com uns nous lavabos, la millora de la teulada i la millora de la sonorització de l’espai. Des del 2016 un grup de voluntaris està rehabilitant l’antiga màquina de cinema Ossa. Des del 2017 ja es disposa d’una nova pantalla per projectar. El 2020 s’estrena la restauració de la màquina de cinema i s’instal·la un nou pont de llums motoritzat.

El casino de la colònia Borgonyà està situat al carrer Borgonyà, prop de la Casa Cuna. És un edifici aïllat de planta rectangular. Consta de dos nivells d’alçat i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El cos frontal, que es correspon amb el bar, té menor alçada que la resta de la construcció. El portal d’accés és d’arc mixtilini emmarcat amb ceràmica, que enllaça amb un finestral triforat del nivell superior emmarcat amb ceràmica i la llinda motllurada en forma d’arc rebaixat. A cada costat del portal hi ha un finestral d’arc pla igualment emmarcat amb ceràmica i motllura d’arc rebaixat a sobre, que es repeteix en les finestres i portals de la façana de migdia. El frontis queda rematat per una gran cornisa sobre la qual hi ha un petit capcer de formes ondulants.

La façana de migdia es composa formant eixos, en què les finestres dels pisos superiors són d’arc pla emmarcat amb ceràmica. A la façana posterior hi ha un petit òcul a la part superior i un cos quadrangular adossat. L’acabat exterior és arrebossat i pintat, amb els elements com les cornises i els emmarcaments ressaltats de diferent tonalitat. A l’interior es manté l’espai del bar en el primer cos i la sala d’espectacles al segon, mentre que al pis superior hi ha la cabina de projecció de cinema amb el projector.

 

Bibliografia

COLOMER, P. [et al.]. (1996). Borgonyà: una colònia industrial del Ter (1895-1995). Vic: Eumo Editorial.
Lloret Blackburn, M. (2011). Mapa de Patrimoni Cultural de  Sant Vicenç de Torelló. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.